DESTEK BİRİMLERİ


Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 16 Ekim 1999 tarihinde mevcut işletme Müdürlüklerinin kapatılarak Üniversite Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde bir araya getirilmesiyle kurulmuştur.Şu anda işletme bünyesinde 13 alt birim mevcut olup,bütçe ve faaliyet bakımından yoğunluğun Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Biriminde olması nedeniyle Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Merkezi Fırat Üniversitesi Hastanesi binasında yer almıştır.
Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Müdürü ve Müdür Yardımcısı dışında Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Biriminde 36 personel ile hizmet verilmektedir.Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin 2007 Yılı toplam bütçesi 51.964.195. YTL olup Tıp Merkezinin bütçe içindeki payı 50.000.000.-YTL dir.
Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Birimi Sırasıyla;Satın alma,Ambar-Ayniyat,Tahakkuk-İşçi işleri,Gelir Gerçekleştirme Fatura İcmal,Evrak Kayıt ve Doğrudan Gelir Getirici Katkı Birimlerinden oluşmaktadır.
Satın Alma Birimi: Müdür Yardımcısının sorumluluğunda Birim sorumlusu ve 8 personelden oluşmaktadır.Hastanenin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alım ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale ve doğrudan temin usulüyle karşılanmaktadır.
Ambar-Ayniyat Birimi:Hastanenin ihtiyaçları için satın alınan her türlü demirbaş ve sarf malzemelerinin teslim alınarak ihtiyaç duyulan yerlere transferinin sağlandığı ve teslim alamaya ilişkin belgelerin düzenlediği birimdir.Birim kendi içerisinde demirbaş ve sarf malzeme sorumlusu olmak üzere ayrı faaliyet göstermektedir.Demirbaş kısmı birim sorumlusu ve 3 personelle,sarf malzeme birimi ise sorumlusu ve 7 personelle hizmet vermektedir.
Tahakkuk-İşçi İşleri Birimi: Satın alınan mal ve hizmet alımlarının tahakkuk işlerinin yapıldığı birimdir.Birimde 1 görevli tahakkuk, öğretim elemanları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellerinin katkı paylarının, özel ameliyat ve muayene ücretlerinin hesaplarının yapılarak tahakkuka bağlama görevini ve ayrıca işletmenin yazışmalarını,bir diğer görevli tarafından da ağırlıklı olarak Fırart Üniversitesi Hastanesinde görevli Hizmet ve Temizlik ihalesi çalışanların ay sonu firma tarafından sunulan bordro ve SSK primlerini kontrolünü yapmak,hak ediş düzenlemek ve tahakkuk belgelerini düzenlemekle görevlidir.Belirtilen görevin dışında aynı birimdeki diğer işleri de müşterek yürümektedirler.
Gelir Gerçekleştirme Birimi: Hastanede tedavi hizmeti alan hastaların ilgili kurumlara gönderilmek üzere hazırlanan faturalarını incelemek ve SGK mensuplarının yeni oluşturulan MEDULA sistemine kayıt ve gönderme işlerini yapmak üzere Birim Sorumlusu ve 4 personelle hizmet vermektedir.
Fatura İcmal Birimi: Gelir Gerçekleştirme birimi bünyesinde kontrol edilerek onaylanmış kurum faturalarının,her kurum için tasnifinin yapılarak icmallerin oluşturulduğu birimdir.4 personelle hizmet vermektedirler.
Evrak Kayıt Birim: Hastanede tedavi gören hasta faturalarının son işlemi bu birimde yapılmaktadır.İcmali hazırlanan eki faturalar elden veya postayla gönderilmek üzere gerekli işlemler yapılarak faturalar ilgili kurumlara ulaştırılır,ayrıca işletme adına gelen evrak ve gönderilecek yazı ve belgelerin kayıt ve teslim işlemleri de burada yapılmaktadır.Birim sorumlusu ve 2 personel görev yapmaktadır.
Doğrudan Gelir Getirici Birim: Bu birimde görevli bir personel olup,Öğretim Üyelerinin saat 14.00`dan sonra ve tatil günlerinde döner sermaye gelirlerine doğrudan sağladıkları katkı nedeniyle ortaya çıkan ödemelerin hesaplama,kontrol ve tahakkuk işlemlerinin yapıldığı birimdir.Ayrıca Müdürlük tarafından verilen bazı yazışma ve hasta avans iadeleriyle,ücretli hasta faturalarının kontrol ve onayı yapılmaktadır.

İletişim


Telefonlar: 0-424-2333555- (1623) Satın Alma
(1507) Ambar Ayniyat Birimi
(1503) Tahakkuk İşçi İşleri Birimi
(1567) Gelir Gerçekleştirme Birimi
(1493) Fatura İcmal Birimi
(1584) Evrak Kayıt
(1361) Doğrudan Gelir Getirici Birimi