HASTALARIMIZ İÇİN

HASTALARIMIZ İÇİN

HASTA HAKLARI


İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.
1) Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
4) Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
5) Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6) Güvenlik :
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır
10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI


Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Genel Sorumluluklar
1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu
2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma
4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTANEMİZDE HASTA ZİYARETİ


 • Hastanemizde Ziyaret Saatleri
 • Gündüz : 12:30 - 13:30 saatleri arasındadır.

 • Hasta Ziyaretinin Amacı Nedir?
 • Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
  Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
  Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

 • Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir
 • Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
  Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir
  Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
  Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

 • Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir?
 • Yoğun bakımda yatan hastalar
  Yanık ünitesinde yatan hastalar
  Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
  Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
  (kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)
  Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar
  (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

 • Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?
 • 12 yaş altı çocuklar,
  Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar
  Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
  İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

 • Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
 • Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.
  Ziyaret süresi kısa olmalıdır. ( tercihen 5-7 dakika)
  Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.
  Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
  Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
  Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır.
  Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
  Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
  Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir.
  Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
  Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
  Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir.
  Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez. (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
  Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
  Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
  Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
  Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
  Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.

 • Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?
 • Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
  Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler.
  Hastane güvenliğini bozar.
  Uyuyan hastalar rahatsız olur.
  Hasta hakları ihlal edilir.

  HASTANEMİZDE REFAKATÇİ OLMA


  Hastanelerimizde refakatçi olarak kalabilmek için Refakatçi Kartı alınması zorunludur. Refakatçi kartı almak için hastanın yattığı yataklı servis sekreterliğinden alınan Refakatçi Başvuru Formu doldurulduktan sonra Hasta Kabul’e iletilir.
  Hastanemizde, Refakatçiniz için ayrı bir yatak ve menü mevcuttur. Özel odalar hariç tüm odalarımızda hastalarımıza yalnızca bir refakatçi eşlik edebilir.

  GEREKLİ TELEFONLAR


   Resmi Kurumlar

  • FIRAT ÜNİVERSİTESİ SANTRAL
  • (424)-2370000


  • ELAZIĞ VALİLİĞİ
  • (424)-2124470


  • ELAZIĞ BELEDİYESİ
  • (424)-2382490


  • EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
  • (424)-2411000


  • SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  • (424)-2183983/(424)-2336808(FAX)

   Hastaneler

  • ELAZIĞ DEVLET HASTANESİ
  • (424)-2381000


  • HARPUT DEVLET HASTANESİ
  • (424)-2341500


  • AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
  • (424)-2470772


  • SARAHATUN DOĞUM HASTANESİ
  • (424)-2411053/(424)-2411055(FAX)


  • ZÜHREVİ HASTALIKLAR HASTANESİ
  • (424)-2386453


  • RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
  • (424)-2372366/(424)-2372367(FAX)


  • ASKERİ HASTAHANE
  • (424)-2184389/(424)-2186854(FAX)

   Arıza

  • ELEKTRİK ARIZA
  • 186


  • SU ARIZA
  • 185-153

   Ulaşım

  • TÜRK HAVA YOLLARI
  • (424)-2182300


  • HAZAR TURİZM OTOBÜS İŞLETMESİ
  • 4440323/(424)-2127575(FAX)


  • HARPUT TURİZM OTOBÜS İŞLETMESİ
  • (424)-2184946


  • MURAT TURİZM OTOBÜS İŞLETMESİ
  • (424)-2389580


  • ELAZIĞLILAR TURİZM OTOBÜS İŞLETMESİ
  • (424)-2331919


  • DEVLET DEMİR YOLLARI
  • (424)-2181072

  TELEFON REHBERİ


  ULAŞIM


  Hastanemize Ulaşım (Uydu Görüntüsünden)

  DİĞER HİZMETLER


  OTOPARKLAR
  Hastalar ve yakınları için hastanemizde 1000 araç kapasiteli açık bir otopark alanı bulunmaktadır.
  Hastane ana girişinde sadece hasta indirme amaçlı olarak ve Acil Servis’e hasta ulaştırılabilmek için alanlar bulunmaktadır. Bu alanlara Hasta indirme bindirme dışında hiçbir şekilde araç park ettirilmemektedir.
  Hastanelerimizin çevresindeki diğer otopark alanları ise sadece görevli personelin özel manyetik kartları ile girebildikleri park yerleridir. Buralardan geçici de olsa yaralanmak için lütfen görevlilere ısrar etmeyiniz.

  BANKA VE ATM’LER
  Hastanemiz Üniversite Kampusu içerisinde bulunmaktadır. Kampus içerisinde(hastanemize 5 dakika mesafede) Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası bürolarından tüm bankacılık işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca hastanemiz ana girişinde Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankasına, kampus içerisinde ise İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankasına ait 24 saat online bankamatikler (ATM'ler) bulunmaktadır.

  PTT VE ANKESÖRLÜ TELEFONLAR
  Hastanemizin Ana Girişinde mektup ve APS gönderimi, telefon kontörlü kartı, telefon faturası tahsilatı, havale çekimi, telgraf vb işlerinizi yürütebileceğiniz bir PTT şubesi bulunmaktadır.
  PTT şubesinde telgraf, APS ve iadeli taahhütlü posta hizmetleri 15:00’e kadar, havale, posta çeki, telefon tahsilatı hizmetleri 16:30’a kadar verilmektedir. Diğer hizmetler 17.00’ye kadardır. 12:00-13:30 arası öğle tatili vardır
  Hastanemiz içerisinde bulunan Ankesörlü Telefonların yerleri,
  Acil Servis Girişinde
  C Kapsı / Ziyaretçi Girişinde
  Zemin Kat Asansör girişinde,
  1,2,3,4,5,6,7,8,9. Kat Servis Girişlerinde
  B1 Asansör girişinde,
  Hastanemiz 9. Katında bulunan hasta ve hasta yakınları kantininde,

  KANTİN- KAFETERYA, LOKANTA
  Hastanemiz C Kapısı girişinde, ameliyathane bekleme salonunda, hastane 9. katında hasta ve hasta yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Kantin- Kafeterya bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizin 9. Katında hasta yakınları için bir restoran bulunmaktadır.

  FOTOKOPİ ve KIRTASİYE
  Hastanemiz ana girişinde (Poliklinik Girişi yanında) bulunan fotokopi biriminde her türlü kırtasiye ihtiyaçları 08:00-17:00 saatleri arasında bulunmakta, bu saatler dışında Hastane Girişende bulunan Kantinden ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.Ayrıca hastalarımızın rapor ve reçete gibi işlemleri için ihtiyaç duyabilecekleri fotokopi hizmeti verilmektedir.